Jubileumfeest IGOM

Een trotse voorzitter, dat ben ik. Zeker nu we stilstaan bij het zilveren jubileum, het 25-jarig bestaan van IGOM. Het is bijzonder dat een netwerkorganisatie tot deze mijlpaal komt. Bijzonder omdat we al 25 jaar lang verbinding maken met elkaar en dat ook bewust doen. Dat alle organisaties weer zijn aangesloten na de nieuwe aanbesteding, bevestigt de kracht van onze samenwerking eens te meer. Verbinding maken doen we door elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en samen te werken. IGOM faciliteert dit via het aanbieden van een uitgebreid en kwalitatief goed pakket producten en diensten, zowel voor groepen als het individu.

Mijn trots heeft ook te maken met de tevredenheid over IGOM. Tevredenheid die niet alleen gebaseerd is op mijn eigen ervaring, maar gelukkig ook bevestigd wordt in de periodieke evaluaties die we houden onder de aangesloten organisaties. Het is uw mening en die telt voor ons. Zo nemen we ons ook de door u aangegeven verbeterpunten ter harte.

IGOM heeft als afspiegeling van de aangesloten organisaties uiteraard ook een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De eisen die de omgeving aan organisaties stelt en de complexere maatschappelijke vraagstukken hebben hun weerslag op het functioneren van organisaties en daarmee de medewerkers in die organisaties. We staan allemaal voor vergelijkbare opgaven. Onze producten en diensten zijn in lijn met deze ontwikkeling meegegaan. Het is belangrijk dat in een voortdurend veranderende omgeving een platform wordt geboden waarin ruimte is voor reflectie en inspiratie of gewoon om te ‘netwerken’.

De historie van 25 jaar vertellen we in dit jubileummagazine via verhalen van diverse ex-voorzitters, leden van de stuurgroep, andere betrokkenen en ervaringsdeskundigen. Het geeft een mooie indruk hoe zij aankijken tegen en terugkijken op IGOM. Ik heb nog eens teruggekeken naar de jubileumuitgave van 2011, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. De thema’s van toen zijn nog net zo actueel. Ik noem bijvoorbeeld de vitaliteit van de arbeidsmarkt, kansen voor jongeren – zeker nu in coronatijd – en hoe deze groep aan ons te binden. Maar ook arbeidsmobiliteit vanuit sectoroverstijgend perspectief, spanning tussen vraag en aanbod, het faciliteren van

groei van mensen en de behoefte om kennis en ervaringen te delen. De vraagstukken veranderen soms van kleur – naargelang de tijdgeest – maar in de basis blijven het thema’s die ons bezighouden en uitdagen.

Een hartelijk woord van dank aan iedereen die zich in de afgelopen 25 jaar heeft ingezet voor onze netwerkorganisatie. Dat geldt op de eerste plaats voor alle voormalig stuurgroepleden en voorzitters, mijn collega-stuurgroepleden en de ambassadeurs die voor IGOM de verbinding vormen tussen IGOM en de eigen organisatie. En natuurlijk een groot en hartelijk dankjewel aan de medewerkers van het Regionaal Mobiliteitscentrum. Zij hebben op een uitstekende wijze feitelijk invulling gegeven aan alle activiteiten, zijn het dagelijks aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje voor onze netwerkorganisatie. Met trots heeft IGOM haar dienstverlening het afgelopen jaar uitgebreid met de inzet van de Inhuurdesk.

Het voor IGOM zo kenmerkende ‘elkaar ontmoeten’ kan nu nagenoeg alleen digitaal. Ik hoop van harte dat er over niet al te lange tijd weer balans is tussen digitaal en fysiek ontmoeten; dat wij elkaar in de loop van dit jaar mogen begroeten tijdens een samen zijn. Dit gaan we doen met een aantrekkelijk dagprogramma waarin ruimte is voor een terugblik op 25 jaar IGOM.

Ik wens u een goede gezondheid en vertrouw erop dat IGOM als netwerkorganisatie nog een lange en mooie toekomst tegemoet gaat. Veel leesplezier met deze jubileumuitgave van het IGOM magazine.

 

Bert Timmermans
voorzitter IGOM